Mededelingen Besturen:

Inhoud

*             Bestuur V.V.E. Port Scaldis

*            Bestuur V.V.E. Bressia               

*            Bestuur V.V.E. Scaldia               

*            Bestuur V.V.E. Flandria     

   

 

Mededelingen bestuur VVE Port Scaldis

 

1 januari 2019: Nieuwe Huismeester

 

Het complex Port Scaldis heeft sinds 1 januari 2019 een nieuwe huismeester. Jimmy Carels wordt opgevolgd door Ronald Avezaat. Wij hebben alle waardering voor alle inspanningen die Jimmy Carels in al die jaren voor ons complex heeft gedaan. Jimmy is vanaf de allereerste start betrokken geweest bij het complex. Hij heeft zelfs meegemaakt dat de grond werd opgespoten waar nu de drie appartementsgebouwen staan.  Wij verwachten dat Ronald een waardig opvolger zal zijn van Jimmy. Hierbij een kopie van het bericht dat in “Rondje West” heeft gestaan..

 

 

20190101 Nieuwe huismeester

 

Studio Port Scaldis 7-001

 

De studio Port Scaldis 7-001 is te huur op basis van time-sharing. De studio is in gebruik als administratiekantoor voor de huismeester en is beschikbaar als vergaderruimte voor de drie VVE’s.

Indien u belangstelling heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met L.S. de Jong, telefoon 0653263930.

 

Nieuwsbrieven

Sinds enige tijd geeft Port Scaldis twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit. Deze Nieuwsbrieven worden naar de bekende  E-mail adressen van alle eigenaars binnen Port Scaldis verstuurd.

Hieronder vindt u links naar al eerder gepubliceerde Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief Port Scaldis 2018 no 6

Nieuwsbrief Port Scaldis 2018 no 5

Nieuwsbrief Port Scaldis 2016 no 4

Nieuwsbrief Port Scaldis 2016 no 3

Nieuwsbrief Port Scaldis 2015 no 2

Nieuwsbrief Port Scaldis 2015 no 1

 

14 januari 2014  Werkzaamheden Oostelijke Havendam Breskens

Binnenkort starten de geplande vooroeverbestortingen van de Oostelijke Havendam van de Handelshaven Breskens. Uit recente metingen door het waterschap is gebleken dat de sterkte van de fundering van de dam is afgenomen, waardoor deze niet meer aan de hoge veiligheidseisen voldoet. Daarom wordt de Oostelijke Havendam vanaf woensdag 15 januari 2014 afgesloten voor het publiek. Door het bestorten van de vooroever wordt de fundering versterkt. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de havendam weer open gesteld.

 

1 april 2013, Dijkversterking Port Scaldis

Het werk aan de dijkversterking is half maart begonnen en zal begin november klaar zijn. Het waterschap heeft met de VVE Port Scaldis afgesproken dat het gebiedje ten zuid-oosten van het complex Flandria als werkgebied gebruikt kan worden. Het gebied dat deel uitmaakt van de tuin rond Flandria, zal na beëindiging van de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat hersteld worden. De toegangsweg naar Port Scaldis zal dan ook opnieuw geasfalteerd worden.

 

23 maart 2012, Wijziging Hoofdsplitsingsakte, wijziging Ondersplitsing Parkeergarages en wijziging Ondersplitsingsakte Flandria.

Omdat de feitelijke situatie wat de garages en de appartementen in Flandria betreft, niet in overeenstemming waren met de akten zoals die bij het kadaster aanwezig zijn, was het noodzakelijk de Hoofdsplitsingsakte van Port Scaldis, de Ondersplitsingsakte van de Parkeergarages en de Ondersplitsingsakte van Flandria te wijzigen. Dat is op 23 maart 2012 gebeurd. Als u op de respectievelijke links klikt, wordt de doorlopende tekst van de nieuwe akte geopend.

 

14-11-2011, Het verkoopkantoor

Het (voormalige) verkoopkantoor 7-01 is sinds kort eigendom van de VVE Port Scaldis. Het kantoor was eigendom van Port Scaldis BV, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de bouw van het complex Port Scaldis. Het kantoor was in feite een studio in het eerste gebouw Scaldia dat werd ingericht als verkoopkantoor. Port Scaldis BV heeft  indertijd afspraken gemaakt met de VVE Port Scaldis om een aantal zaken zoals erfpacht, parkeerterrein en het verkoopkantoor over te dragen en dat is nu dus gebeurd voor het verkoopkantoor. Voorlopig is de studio in gebruik als administratiekantoor voor de huismeester en is beschikbaar als vergaderruimte voor de drie VVE’s.

 

 

28 April 2010, Wijziging Hoofdsplitsingsakte, wijziging Ondersplitsing Parkeergarages en wijziging Ondersplitsingsakte Flandria.

Omdat de feitelijke situatie wat de garages en de appartementen in Flandria betreft, niet in overeenstemming is met de akten zoals die bij het kadaster aanwezig zijn, is het noodzakelijk de Hoofdsplitsingsakte van Port Scaldis, de Ondersplitsingsakte van de Parkeergarages en de Ondersplitsingsakte van Flandria te wijzigen. Als u op de respectievelijke links klikt, wordt het concept van de overeenkomstige akte geopend.
Op 16 april heeft de Algemene ledenvergadering van Flandria gestemd over deze wijzingen in de drie splitsingsaktes en ze alle aangenomen.

Hierna zullen ook de andere VVE’s zullen hun instemming met de wijzigen in de aktes van de garages en de hoofdsplitsingsakte moeten geven. U wordt hiervoor benaderd.

 

 

Januari 2010, Jachthaven Breskens:

In  de PZC stond op 14 januari het volgende bericht over de uitbreidingsplannen van de Jachthaven Breskens.

 

Uitbreiding jachthaven ver weg

door René Hoonhorst. donderdag 14 januari 2010

BRESKENS - De directie van Jachthaven Breskens BV ziet de kansen voor uitbreiding van de jachthaven somber in. De provincie weigert tot nu toe alternatieven voor natuurcompensatie te onderzoeken, omdat uitbreiding aan de oostkant van de bestaande jachthaven in strijd is met de uitgangspunten van Natura 2000. Vertegenwoordigers van de Jachthaven stelden hun hoop op medewerking van de gemeente Sluis.

Maar ze vrezen dat de gemeente het standpunt van de provincie volgt. Directeur Lex Verstraeten en adviseur Jaap Hennekeij hopen dat een gesprek eind deze maand toch nog een opening biedt.

Het Breskense jachthavenbedrijf kwam bijna drie jaar terug met plannen om aan de oostkant van Port Scaldis, de ook wel als 'apenrots' bekend staande buitendijkse woonflats, vijfhonderd nieuwe ligplaatsen te realiseren. Na protesten van een aantal flatbewoners en enkele natuurorganisaties onderzocht de jachthaven alternatieve uitbreidingsmogelijkheden aan de westkant van de huidige jachthaven. De veerhaven moet vrij blijven voor het fiets-voetveer en valt bovendien, net als diverse uitbreidingsvarianten voor het Eerste Strange, ook onder de voorschriften voor Natura 2000.

Nieuwe ligplaatsen in de vissers- en handelshaven doorkruisen andere plannen voor het gebied rond de Middenhavendam. Bovendien wordt het veel te duur en tast uitbreiding op die plek het karakter van de vissersplaats aan. Verstraeten en de zijnen zochten daarom naar alternatieven om verlies aan natuurwaarden te compenseren. Hoewel de West-Zeeuws-Vlaamse ondernemer nauwelijks natuurwaarde ziet in het volgens rapporten 'unieke, niet-dynamische schorren- en slikkengebiedje', was hij bereid om tientallen hectares nieuwe schorren en slikken aan te leggen in een geul tussen Nummer Een en Hoofdplaat.

De provincie houdt echter vast aan Natura 2000. Ook al, stelt gedeputeerde Marten Wiersma, om de ondernemer geen worst voor te houden, die hem later toch weer door de Raad van State wordt afgepakt. Verstraeten snapt echter niet overheden niet van harte meewerken aan een plan dat 'de streek een economische impuls geeft en werkgelegenheid oplevert'.

  

 

Juni 2009,  Regels ten aanzien van het gebruik van het Parkeerterrein

Het bestuur van de overkoepelende Vereniging van Eigenaren Port Scaldis brengt het volgende onder Uw aandacht.

 

1.  Caravans/campers

In de zomer van 2008 werden we geconfronteerd met diverse caravans en campers die lange tijd geparkeerd stonden op het parkeerterrein voor de 3 gebouwen. Tevens bleek dit een aantrekkingskracht uit te oefenen op enkele passanten, die het parkeerterrein als een extra camping aanzagen.

Wij hebben er alle begrip voor dat U voor het schoonmaken en inrichten van Uw caravan/camper voor Uw vertrek en na Uw vertrek de caravan/camper tijdelijk even op het parkeerterrein stalt, maar dan denken wij aan maximaal één week. Nu blijven sommige caravans/campers meerdere weken achtereen gestald.

Wij verzoeken U dan ook vriendelijk doch dringend om de periode dat U Uw caravan/camper op het parkeerterrein stalt tot een minimum beperkt en niet langer dan één week achtereen op het parkeerterrein blijft staan. Ook in de woonkernen is het niet gebruikelijk dat een caravan of camper /kampeerwagen langdurig in de straat of op een pleintje wordt gestald.

Wij hopen dat U begrip heeft voor dit verzoek, waardoor wordt voorkomen dat Port Scaldis langzamerhand de uitstraling van een camping krijgt. Dit is en kan niet de bedoeling zijn!

Wij verwijzen naar de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sluis (zie onderaan deze brief).

 

2. Parkeren

Regelmatig wordt er door leveranciers/aannemers enz. geparkeerd voor de paaltjes van de diverse ingangen. Deze korte opritten zijn bedoeld voor o.a. de ambulance en andere hulpdiensten en mogen derhalve in het belang van u en onze veiligheid niet worden geblokkeerd. Wij hebben begrip voor het feit dat leveranciers/aannemers ed. dienen te laden en lossen, doch dit moet snel gebeuren en vervolgens moeten de (vracht)wagens op de grote parkeerplaats worden geparkeerd en niet voor de ingangen of de doorgaande weg voor de 3 gebouwen. Wij verzoeken u in voorkomend geval de aannemer/leverancier hier op te wijzen.

 

3. Honden

Het bestuur van de overkoepelende vereniging van eigenaren heeft helaas moeten constateren dat de overlast van honden de spuitgaten uitloopt. De weg langs de dijk is volledig vervuild door uitwerpselen van (grote) honden. Het dreigt langzamerhand of het is al ‘excusé le mot’ een ‘gore’ bende aan het worden. Dit is niet langer acceptabel en wij doen dus een dringend verzoek aan de (groot)hondbezitters om zorg te dragen voor verwijdering van de poep van de honden. U kunt hier schepjes of plastic zakjes voor gebruiken. Diverse hondenbezitters geven al het goede voorbeeld, maar dit wordt helaas niet door iedereen gevolgd. De weg langs de dijk en het parkeerterrein is geen openbaar hondenuitlaatterrein, dus u riskeert een boete indien u de uitwerpselen niet opruimt.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sluis staat een bepaling met betrekking tot het niet opruimen van hondenpoep op de openbare weg. (zie hieronder)

 

Artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Sluis

Artikel 2.4.14 Verontreiniging door honden en paarden

 

1. De eigenaar of houder van een hond of een paard is verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet:

 

a. binnen de bebouwde kom: op de weg;

 

b. buiten de bebouwde kom op het gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers en fietsers;

 

c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats.

 

2. De strafbaarheid wegens overtreding van de in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond of het paard er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 5.1.5 Caravans e.d.

 

1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

 

a. langer dan op zeven achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een weg,

waar dit naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

b. op een plaats te parkeren, waar dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 

Sancties

Voor de sancties geldt een maximum van hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie (€ 3.350,00), al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. De strafbare feiten zijn overtredingen. Deze straffen kunnen worden opgelegd door een rechter, op basis van vervolging door het Openbaar Ministerie (OM).

 

 

Jachthaven Breskens breidt fors uit (PZC, juni 2007)

BRESKENS - De jachthaven in Breskens breidt uit met zeshonderd ligplaatsen. Dat is meer dan een verdubbeling. Volgens wethouder Henk Luijendijk van de gemeente Sluis is deze jachthaven straks met twaalfhonderd ligplaatsen voor jachten met een diepgang van zes meter, een van de grootste van West-Europa. Luijendijk deelde de uitbreidingsplannen gisteren mee tijdens de presentatie van de twintigste Belgian Boat Show op de werf van jachtenbouwer Standfast in Breskens. De Boat Show wordt februari volgend jaar gehouden. Hij noemde het plan van Jachthaven Breskens BV gisteren 'groots'. "Door zijn directe open verbinding met de Noordzee en de Westerschelde heeft Breskens de potentie uit te groeien tot een internationale zeejachthaven. Breskens kan de schakel worden tussen de Zeeuwse, Hollandse, Belgische, Franse en Zuid-Oost-Engelse havens. Dat is natuurlijk fantastisch."
De zeshonderd nieuwe ligplaatsen komen oostelijk van appartementencomplex Port Scaldis. Direct daarnaast komt nieuwe zilte natuur als compensatie van de slikken die verloren gaan door de uitbreiding van de jachthaven. Volgens directeur Lex Verstraeten van Jachthaven Breskens bv is de belangstelling voor een ligplaats enorm. "De behoefte onder de watersporters is groot. Logisch vanwege de aantrekkelijke ligging van onze jachthaven. We hebben geen last van zeeschepen en staan in open verbinding met de Noordzee en de Westerschelde."
Verstraeten zei gisteren nog een jaar nodig te hebben om de plannen verder uit te werken. Als de noodzakelijke procedures vlot verlopen, kan de aanleg over twee jaar beginnen.
Arno Boomert, voorzitter van de ondernemersvereniging in Breskens, ziet de regionale economie alleen groeien als de ondernemers inspelen op de wensen van de watersporters. "De watersport is een belangrijk onderdeel van het toerisme in Breskens. De aantrekkelijke looplijn nodigt de watersporter uit om aan de wal te passagieren. En dat is belangrijk voor de ondernemers."
De jachthaven in Breskens kende een gestage groei. Eind jaren vijftig lagen er maar een paar scheepjes in een hoekje bij Standfast. Op 16 mei 1975 opende prinses Beatrix de jachthaven. In 1981 werd het clubgebouw geopend en in 1995 werd de jachthaven een bedrijf. De jachthaven telt momenteel 585 ligplaatsen.

Steenbestorting Westerschelde bij Port Scaldis ) december 2006

Rijkswaterstaat gaat het voorjaar van 2007 een steenbestorting uitvoeren op de vooroever van de Wielingen in de Westerschelde. De plaats van bestorting ligt vlak voor de appartementen van het complex Port Scaldis bij Breskens. Deze bestorting is noodzakelijk om de vooroever te beschermen tegen verdere uitschuring door stroming. Zonder beschermende maatregelen kan er een instabiele geulwand ontstaan, met schade aan de waterkering als gevolg. Om dit te voorkomen gaat Rijkswaterstaat in samenwerking met het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen dit voorjaar het bestortingswerk uitvoeren.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden starten naar verwachting eind april en duren tot begin juli 2007. Omdat er bij het storten van breuksteen enige geluidsoverlast kan optreden, is het de aannemer onder normale omstandigheden niet toegestaan te storten tussen 19.00 uur en 07.00 uur. De direct omwonenden zijn op donderdag 22 februari nader geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden.

Hoe gaat dit steenbestorten in zijn werk?
Het materiaal wordt onder de laagwaterlijn gestort. Het bestorten zelf gebeurt vanaf het water en kent een aantal werkgangen:

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Bestuur V.V.E. Bressia:

 

Nieuwsbrief Bressia no 4: december 2014

 

 

 

Nieuwsbrief Bressia no 2: april 2014

 

Nieuwsbrief Bressia no 1: februari 2014

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Mededeling 14 april 2013:

 

Beste  mensen,

 

Onderstaand geven wij u wat informatie over zaken waarvan het bestuur van mening is dat het belangrijk  is om het nog eens in u op te nemen in het belang  van uzelf en uw medebewoners.

 

Fietsenstalling:

Fietsen horen niet in de parkeergarage behalve daar waar er een ruimte voor is gereserveerd. Het is niet de bedoeling dat u daar de fiets dag en nacht gedurende vele maanden/jaren parkeert. Fietsen met lekke banden en/of waarvan duidelijk is dat ze al lang niet meer zijn gebruikt zullen worden verwijderd.

Garageboxen en verzekering:

De garageboxen zijn qua bestemming bedoeld voor het stallen van een auto. Indien u (andere) goederen opslaat dan is de schade aan die goederen , door welke oorzaak dan ook, voor uw eigen rekening. U kunt dit natuurlijk wel verzekeren. Dat moet u echter zelf doen.

 

Verbouwingen en verzekering:

Verbouwingen , hoe klein ze ok mogen lijken ,moeten altijd worden goedgekeurd door het bestuur. Van de aanpassing wordt een aantekening gemaakt in een aanhangsel aan de oorspronkelijke bouwtekeningen. Slechts zelden wordt toestemming geweigerd.  De opstalverzekering die door de VVE Bessia is afgesloten is gebaseerd op de kale bouw met de bepaling dat een aantal standaard elementen zijn meeverzekerd. Het is dus van belang dat u zelf een verzekering afsluit indien u redelijk wat investeert in uw appartement. Een nieuwe keuken is een voorbeeld daarvan net zoals een parketvloer of een badkamer.  Nogmaals: het is dus aan te raden dat u een verzekering hiervoor afsluit. Wenselijk is dat om te doen waar u ook de inboedelverzekering heeft afgesloten. Zo kunt u nooit door partijen tegen elkaar worden uitgespeeld.

 

Ventilatie- en luchtafzuigkanalen:

Slechte ventilatie en/of afvoer kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Regelmatig moeten ventilatiekanalen worden gereinigd.                                                               Dit is tot nu toe nog nooit in ons gebouw gedaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat het noodzakelijk is dat dit nu gedaan moet worden. U krijgt bericht wanneer er wordt begonnen . Men verwacht voor elk appartement  ruim een uur nodig te hebben. Ons is verzekerd dat het werk gedaan wordt zonder dat er overlast voor u zal zijn. Behalve dan dat men bezig moet zijn in uw appartement. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer één en ander zal plaatsvinden.

 

Rotte en/of lekkende kozijnen:

Indien de hardhouten kozijnen zo slecht zijn dat tot vervanging moet worden overgegaan dan zullen  zij worden vervangen door kunststof kozijnen.  Daarbij is indertijd vastgelegd dat 1/3e deel van een standaard kozijn voor rekening is van de eigenaar en dat 2/3e deel wordt voldaan door de VVE.  Indien extra zaken worden aangebracht dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de eigenaar en dus niet voor de VVE. Dat heeft twee redenen. Het is in ieders belang dat het reservefonds van de VVE  min of meer gehandhaafd blijft op het huidige niveau om groot onderhoud en /of onverwachte grote reparatie’s direct te kunne uitvoeren.. Daarnaast is het in het belang van de eigenaar en de VVE dat het appartement er netjes uitziet. De verdeling is gebaseerd op het gegeven dat er door de VVE geen of nauwelijks schilderwerk meer hoeft te worden gedaan indien  tot aanschaf van kunststof kozijnen overgaan.  U zult er binnenkort meer over horen.

Als u een kozijn vervangt terwijl het volgens de VVE nog niet noodzakelijk is om het te vervangen dan wordt als uitgangspunt genomen dat de eigenaar 2/3e deel voor zijn/haar rekening neemt en de VVE 1/3e deel.

 

Honden:

In ons huishoudelijk reglement staat dat er geen honden worden toegelaten aan bewoners van (kort) verhuurde appartementen. Ook niet als ze maar 1 nacht blijven. Voor vaste bewoners en huurders is een uitzondering gemaakt. Ruim wel de hondenpoep op!!!! En spreek elkaar daar op aan. Wij moeten helaas constateren dat mensen de hondenpoep van hun eigen hond niet opruimen. DAT IS WEL VERPLICHT!!! Laat iedereen elkaar daar op aanspreken!

 

Voederen van vogels:

Het is verboden vogels te voederen op uw eigen balkon of vanuit uw balkon. De overlast die we als bewoners ondervinden van de grote aantallen vogels die rond het gebouw zweven is groot.  Denkt u maar aan vogelpoep op uw auto of hoofd. Daarnaast lokt weggegooid voedsel ook ratten en muizen en vossen.

 

Brievenbussen:

We trachten uniformiteit aan te brengen bij de info op de brievenbussen. Daarom maken we o.a. de naamplaatjes zelf. Indien iemand een appartement heeft gekocht gaan de gegevens ook naar de VVE. Die zorgt dan voor een naamplaatje op de brievenbus . Vaste huurders worden ook vermeld.

 

Parkeerterrein:

Het parkeerterrein heeft te lijden gehad van de winter. Het moet worden aangepakt maar dat kost heel veel geld. We proberen een deal te maken met de uitvoerders van de verhoging van de dijken in en rond Breskens. We gaan binnenkort rond de tafel zitten met elkaar.

 

In verhuur zijnde appartementen:

Wij wijzen de eigenaren van de appartementen die worden verhuurd er op dat de eigenaar aansprakelijk blijft voor overlast  (in welke vorm dan ook)d oor de huurder.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de VVE Bressia

Hans Enkelaar, voorzitter

 

 

 

 

Mededeling 2 juni 2007:

 

Het Onderhoud van de CV wordt vanaf 1 maart 2007 gedaan door:

 

Zeeuwse Verwarmings Unie BV

Energiestraat 12

4538 BZ  TERNEUZEN

 

Tel.nr. 0115-613641

Fax: 0115-630934

 

Storing na kantoortijd:

bel de ZVU, houd pen bij de hand want telefoonnr. Storingsmonteur wordt verteld!

Vervolgens de storingsmonteur bellen en vertellen wat er aan de hand is.

 

Postadres:

Postbus 33 4500 AA TERNEUZEN

 

 

 

-          Heeft u vragen over de Vereniging van Eigenaren Bressia of andere vragen die betrekking hebben over de Bressia mag u ze altijd per mail versturen aan het bestuur, deze zal de vragen altijd behandelen en beantwoorden.

 

-          Heeft u algemene vragen over de Vereniging van Eigenaren Bressia of andere vragen die betrekking hebben over de Bressia mag u ze altijd per mail versturen aan het bestuur, deze vragen zullen wij altijd persoonlijk beantwoorden en ook plaatsen in deze site.

 

-          Is het mogelijk dat u  als lid van de Vereniging van Eigenaren Bressia uw E-mail adres doorstuurt aan de administratie.

 

-        Parkeer geen auto’s en of motoren in de parkeergarage buiten de boxen dit is hinderlijk voor de medebewoners en het mag niet van de verzekering.

 

-          Vraag om uw medewerking, om het huishoudelijk afval te scheiden in huishoudelijk afval, papier en glas en deze te deponeren in daarvoor bedoelde containers.

De papiercontainer (blauw) staat opgesteld bij de huishoudelijke afval container op de parkeerplaats.

De glascontainers vindt u bij de supermarkten C1000 en PLUS, als u  boodschappen gaat doen kunt u daar gratis uw lege flessen en glazen potjes deponeren. 

Ook bij de jachthaven staat overigens een glascontainer.

 

-          Verder vragen wij om het grofvuil of chemisch afval niet in de container te deponeren, maar dit naar de Milieustraat, Transportweg 17, (industrieterrein Stampershoek) in Oostburg te brengen (dit is gratis).

De Milieustraat is geopend op de weekdagen van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Ook klein chemisch afval kan worden afgeven bij de Milieustraat.

 

-          Het afvoeren van huisvuil is een probleem waar in de toekomst en nu al veel geld mee is gemoeid, dus vragen wij u dringend om hierin mee te werken.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Bestuur V.V.E. Scaldia:

 

Nieuwsbrief Scaldia:  december 2014

 

Nieuwsbrief Scaldia:  juni 2014

 

Nieuwsbrief Scaldia:  december 2013

 

 

Verslag van de vergadering van het bestuur van de vereniging van eigenaren van Scaldia

op zondag 10 april 2005

 

Aanwezig:

De heren Krijger, Castricum, Jongman, Wilhelm, Binkhorst, de Laat.

 

Verhinderd: de heer Vermeeren;

 

De heer Carels doet verslag over zijn activiteiten:

 

Ø  Het Nederlands liftinstituut heeft een controle uitgevoerd; de liftkamer voldoet niet aan alle eisen van de ARBO-wet, de lift is goedgekeurd maar sommige werkzaamheden zullen uitgevoerd moeten worden zoals: reling in de liftkooi, vlizotrap aanpassen, ladder in de liftput aanpassen. Stap voor stap zullen we de gebreken oplossen, we zullen daarbij ook vergelijkingen maken met de liften van gebouw Flandria. Met 500€ zullen we de gebreken in eigen beheer kunnen oplossen.

 

Ø  De brandmeldcentrale moet veranderd worden; de melding gaat voortaan naar Middelburg; wordt opgelost door derden en kost ons niets!

 

Ø  De droge stijgleidingen moeten elke 5 jaar afgeperst worden; voorstel om dat samen met Flandria door Wolters en Dros te laten uitvoeren.

 

Ø  De bliksemafleiders moeten gecontroleerd worden; de firma van der Heijden doet dat ook voor gebouw Flandria; we laten dat samen met Flandria doen!

 

Ø  Sommige kaartlezers zijn gereviseerd; de interieurs van de kaartlezers zijn niet meer up to date; op den duur gaat dat grote kosten veroorzaken.

 

Ø  De PC van de kaartlezers is ook defect geweest; werkt weer. De beheerder van het kaartlezersysteem is Jim Carels.

 

Ø  De voorzitter bedankt de heer Carels voor zijn inzet.

 

Andere punten:

 

De heer Carels:

De V.v.E. van Bressia heeft de heer Carels per 1 januari 2006 ontslag aangezegd. Formeel is dat niet mogelijk. De heer Carels is namelijk in dienst bij de overkoepelende organisatie: de V.v.E. Port Scaldis. Er zal dus een vergadering uitgeschreven moeten worden door de drie voorzitters van de drie gebouwen om een besluit te nemen over de voortzetting/opheffing van het contract met de heer Carels.

 

Schopplaten:

Door de heer Carels zullen aluminium schopplaten aangebracht worden op de daarvoor in aanmerking komende deuren.

 

Het Waterschap:

Nog steeds ligt er de kwestie van de kosten van de zeewering voor ons gebouw. Het Waterschap heeft de V.v.E. van Port Scaldis voorgesteld om de kosten van het onderhoud in één som af te kopen. Ons bestuur staat nog steeds achter de optie van afkopen.

 

De lekkende puien op de oostelijke kopse kant van ons gebouw:

Na overleg met Port Scaldis B.V. hebben zij toegezegd om 50% van de kosten van levering en plaatsing voor hun rekening te nemen. Het gaat om de appartementen van de leden Overmeeren, Meijer en De Smet en Vloemans. In genoemde appartementen zullen ook de balkonhekken vervangen worden terwijl de puien in kunststof geleverd zullen worden.

Naar ruim overleg heeft het bestuur besloten dat een eigen bijdrage van 25% door de eigenaren redelijk is. De Voorzitter zal deze leden persoonlijk benaderen en tekst en uitleg geven. De V.v.E. Scaldia zal de resterende 25% van de kosten voor haar rekening nemen.De opdracht zal uitgevoerd worden door de firma Vernaeve.

 

Voorschot servicekosten garage:

In de vergadering van 25 juni 2004 is besloten dat voor alle garages de voorschotkosten geheven gaan worden. Onderzocht moet worden welke eigenaren wel en welke geen voorschotkosten betalen. Uiteindelijk zal over alle 97 garages 15€ geheven moeten worden.Bij de meeste leden worden deze kosten reeds voldaan via de servicekosten. We moeten proberen voor 10 juni 2005 meer inzicht in deze materie te verkrijgen.

 

Schema van aftreden van de bestuursleden:

Afgesproken is in de vorige vergadering dat er in de Algemene Ledenvergadering van 2005 twee bestuursleden zullen aftreden. In de bijlage van de vergadering van 25 juni 2004 worden daarvoor de leden Binkhorst en Vermeeren genoemd. De voorzitter zal contact met hen opnemen.

 

Strandbak:

De heer Binkhorst stelt voor om op ons strandje een “strandbak”te maken die bij hoog water droog blijft en die de stroming verandert waardoor het zand in het bassin blijft.

 

Dijkovergang:

De heer Binkhorst stelt voor dat de gemeente op de zeedijk achter de appartementen een “dijkovergang”maakt waardoor men niet meer hoeft om te rijden tot voor de firma Kosten.

 

Kantoor Oswals Knopker

Nadat het 3e gebouw gereed is zal het kantoor van Oswald Knopker vrij komen en zal voor een vooraf afgesproken bedrag door de overkoepelde vereniging Port Scaldis gekocht kunnen worden.

 

Vergaderplaats:

De locatie “Hof van Koophandel”in Yzendijke is door een notaris opgekocht en is dus vervallen als onze vaste vergaderruimte. We wijken uit naar Het Wapen van Breskens.

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Bestuur V.V.E. Flandria

 

Nieuwsbrief Flandria november 2014

 

Nieuwsbrief Flandria september 2013

 

Nieuwsbrief Flandria november 2012

 

Nieuwsbrief Flandria: 14 november 2011

 

Nieuwsbrief Flandria october 2010

 

 

Mededeling  30 Maart 2012:

Ook de andere VVE’s van Port Scaldis moesten stemmen over de voorgestelde wijzigingen van de diverse aktes. Toen hun toestemming uiteindelijk ook rond was heeft het nog veel voeten in de aarde gehad voordat de aktes echt gewijzigd waren. Met name de Ondersplitsingsakte van de Parkeergarages heeft lang geduurd voordat alle garages een nieuw kadastraal nummer hadden gekregen en de beschreven situatie in overeenstemming was met de werkelijkheid. Het heeft de notaris heel veel werk gekost. Maar onder de diverse links vindt u nu de doorlopende tekst van de gewijzigde splitsingsaktes:

v  De doorlopende tekst van de Hoofdsplitsingsakte van Port Scaldis

v  De doorlopende tekst van de Ondersplitsing Parkeergarages

v  De doorlopende tekst van de Ondersplitsing van Flandria

 

Mededeling  28 April 2010:

Wijziging Hoofdsplitsingsakte, wijziging Ondersplitsing Parkeergarages en wijziging Ondersplitsingsakte Flandria.

Omdat de feitelijke situatie wat de garages en de appartementen in Flandria betreft, niet in overeenstemming is met de akten zoals die bij het kadaster aanwezig zijn, is het noodzakelijk de Hoofdsplitsingsakte van Port Scaldis, de Ondersplitsingsakte van de Parkeergarages en de Ondersplitsingsakte van Flandria te wijzigen.
Op 16 april heeft de Algemene ledenvergadering van Flandria gestemd over deze wijzingen in de drie splitsingsaktes en ze alle aangenomen.

 

De uitslag was dat van de 70 stemmen binnen de VVE Flandria, er 62 vóór waren, één stem was tegen en zeven stemmen zijn niet uitgebracht. Dat betekent dat het voorstel om de akten te wijzigingen met ruim 88 % van alle stemmen is aangenomen!

 

Hier kort samengevat wat de consequenties van de wijzigingen zullen zijn:

 

 1. Het feitelijke eigendom wordt ook juridisch eigendom (het dakterras, het vergrote balkon, de uitgebreide hal, de garage..alles wat tijdens de bouw is aangepast of is gerealiseerd in afwijking of toevoeging van het oorspronkelijke plan),
 2. Bij de eventuele verkoop van een aangepast appartement of garage zijn geen problemen te verwachten
 3. De servicekosten zullen in zeer geringe mate aangepast worden (in de meeste gevallen iets lager)
 4. De wijzigingen worden aangebracht ten aanzien van de uitgereikte splitsingsakten bij de aankoop van het appartement of garage (het gaat om wijzigingen, er wordt géén nieuwe VVE Flandria gecreëerd)
 5. De kadastrale nummers van de garages en de appartementen worden aangepast. Overbodige nummers (bv van appartementen of garages die nooit zijn gerealiseerd) worden verwijderd.
 6. De financiële verhoudingen met de VVE’s Bressia en Scaldia blijven ongewijzigd zoals dat in de hoofdsplitsingsakte is geregeld; iedere VVE heeft de financiële verantwoordelijkheid voor zijn eigen gebouw en kan niet worden aangesproken als een andere  in financiële problemen verkeert)
 7. Met Port Scaldis BV moeten door de hoofd vereniging van eigenaars VVE Port Scaldis nog een aantal zaken afgewikkeld worden ten aanzien van eigendom en erfpachtrecht. Deze afhandeling heeft lang op zich laten wachten maar wordt niet beïnvloed door de wijzigingen in de splitsingsakten.

 

 

Het vervolg zal zijn:

 

 1. Gedurende  een periode van drie maanden na 16 april 2010 kan nog protest aangetekend worden tegen het door de ALV genomen besluit.
 2. In die periode zullen de details (personalia, hypotheekgegevens – niet de bedragen! ,..) van de aktes ingevuld worden.
 3. Ook de andere VVE’s zullen hun instemming met de wijzigen in de aktes van de garages en de hoofdsplitsingsakte moeten geven.
 4. Daarna zal door de diverse besturen de aktes bij de notaris verleden worden.

 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ze te aan ons te stellen. Wij zullen ervoor zorgen dat er een passend antwoord komt.

 

Met vriendelijke groeten Lieuwe de Jong

Voorzitter bestuur VVE Flandria

 

 

 

Mededelingen November 2009-11-17

Het Onderhoud van de CV wordt – in overeenstemming met wat op de ledenvergadering in april 2009 is besloten - vanaf 1 januari 2010 gedaan door:

 

Zeeuwse Verwarmings Unie BV

Energiestraat 12

4538 BZ  TERNEUZEN

 

Tel.nr. 0115-613641

Fax: 0115-630934

 

Nota Bene:

 1. het contract met de ZVU voorziet erin dat voor tussentijdse storingen geen voorrijdkosten verschuldigd zijn (dit is niet het geval voor het tot 1 januari 2010 lopende contract met Wolters Dros).
 2. De garantie op de door Wolters Dros aangelegde en geleverde installaties blijft gehandhaafd.

 

Opstalverzekering

Op de ledenvergadering in april 2009 heeft het bestuur de leden toestemming gevraagd om de opstalverzekering bij Aegon-Avero onder te brengen. Aegon-Avero bood op dat moment van een drietal maatschappijen de laagste premie. Een en ander was aanleiding voor onze toenmalige verzekeringsmaatschappij (de Algemene Zeeuwse) om op zijn beurt een aanmerkelijk gunstiger premie aan te bieden bij gelijkblijvende voorwaarden. Het bestuur heeft daarom besloten de opstalverzekering van het gebouw Flandria per 1 januari 2010 opnieuw bij de Algemene Zeeuwse onder te brengen.

 

Bestuur

Onze secretaris Leo Oomens heeft besloten op 1 april 2010 te stoppen met zijn werk in het VVE bestuur. Het bestuur is dus op zoek naar kandidaten die hem willen opvolgen. Als u belangstelling heeft voor de functie van secretaris, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Op de ledenvergadering van 1 april 2010 zal het bestuur dan een voorstel doen. Het staat de leden natuurlijk vrij om onafhankelijk van het bestuur zelf ook kandidaten voor te stellen op die vergadering.

 

 

Mededelingen  5 Februari 2007

 

Schapen of Duindoorn?

 Na de ledenvergadering van 5 october, waar geen besluit genomen kon worden hoe het terrein aan de zuidzijde van Flandria minder toegankelijk kon worden gemaakt voor niet Port Scaldianen, heeft het Bestuur verdere informatie ingewonnen over de beide opties: schapen of duindoorn. Beide oplossingen bleken niet op bezwaren te stuiten bij het waterschap. Het bestuur heeft daarna een schriftelijke stemming georganiseerd met de volgende uitslag:

Voor schapen             14 stemmen

Voor beplanting         34 stemmen

Neutraal                    1 stem

Niet gestemd             10

De Duindoorn planten zijn besteld bij Hoftuin service (van der Poel leverancier) en inmiddels ook geplant.

 

Lekkages.

Voor de jaarwisseling is de dekbedekking van de garages verlengd en is er een drainage leiding bij gelegd, wat vooralsnog resultaat lijkt te hebben. Desalniettemin zijn er nog steeds een aantal vrij vervelende lekkages:

-aan zeezijde (muur)

-overgang Flandria/Bressia

-zuidkant lekkages kozijnen

-19-21 Mevr. v.d. Berghe, natte balkon muur

Het bestuur heeft weer een brandbrief aan de directie van “van der Poel” geschreven..

 

 

 

 

NOTULEN van de EERSTE Algemene Ledenvergadering, gehouden op 24 juni 2005 in restaurant “Het Wapen van Breskens” te Breskens van de Vereniging van Eigenaren Flandria te Breskens.

 

1.   Opening

De voorzitter, de heer Revoort, namens Port Scaldis B.V., de in de akte van splitsing genoemde bestuurder, opent de vergadering om 20.15 uur. Vastgesteld wordt dat 56 (van de 60) stemmen aanwezig zodat er tijdens deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

 

2.   Mededelingen

-          De heer Revoort licht de status van het gebouw Flandria toe. Bijna zijn alle steigers verwijderd. Vorige week is begonnen met de oplevering. E.e.a. is gepland voor de laatste appartementen tot half oktober 2005. Het algemeen deel wordt per toren opgeleverd. De buitenschil als alles is opgeleverd.

-          Mevrouw Segers van het Notariskantoor te Terneuzen licht de wijziging op de akte van splitsing toe,  welke ter plekke wordt uitgedeeld. Door bouwkundige aanpassingen, samenvoeging van appartementen, verlengde c.q. vergrote terrassen, gecreëerde dakterrassen, toegevoegde (dak)bergingen  is het noodzakelijk dat t.b.v. een evenwichtige verdeling de akte wordt aangepast. Alles is t.l.v. het gemeenschappelijk deel gecorrigeerd. Voor deze wijziging is ieders toestemming nodig incl. die van eventuele hypotheekverstrekkers. Mevr. Segers doet een beroep op iedereen om hieraan zijn/haar instemming te verlenen. Het zou prettig zijn als men, mits van toepassing, ook het leningnummer aan haar bekend maakt en tevens een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs vertrekt, mocht het oude inmiddels verlopen zijn. De wijziging houdt tevens in dat enkele kadastrale indexnummers zijn gewijzigd. Er zijn 11 appartement indexnummers vervallen, welke worden overgedragen aan de VVE. Deze appartementen vertegenwoordigen één stem. Haar advies aan het bestuur is deze stem niet te gebruiken.

-          Tevens is het vanaf 1/5/2005 door een wetswijziging verplicht een reservefonds te vormen met een overgangsfase van drie jaar.

 

3.   Benoeming bestuur

Er hebben zich zeven leden gemeld voor een eventuele bestuursfunctie, waarvan er zich één inmiddels heeft teruggetrokken. Daar het bestuur uit maximaal vijf personen mag bestaan, wordt voorgesteld de kandidaten in chronologische volgorde van aanmelding te benoemen. Daar de vergadering geen prijs stelt op een schriftelijke stemming, wordt dit unaniem goedgekeurd. De volgende leden worden benoemd: de heren de Jong (voorzitter), du Prie (vice-voorzitter), Oomens (secretaris), de Jaeger en Murre.

 

De heer Revoort draagt de voorzittershamer over aan de heer de Jong.

 

4.   Benoeming kascontrolecommissie

Voor het eerste boekjaar worden de heren Schelbergen en Degraeve benoemd. Het is de bedoeling dat ieder jaar één lid aftreedt.

 

5.   Af te sluiten contracten

Hoewel het een taak is van het bestuur om de contracten af te sluiten, krijgt een ieder lid tijdens dit agendapunt de kans om hieraan voorafgaand eventueel commentaar te leveren. Getracht zal worden zoveel mogelijk jaarcontracten af te sluiten, zodat de mogelijkheid aanwezig is hier, indien gewenst, op korte termijn wijzigingen in aan te brengen.

-      Verzekeringen.

Er zal een opstalverzekering, ingaande direct, worden afgesloten bij dezelfde maatschappij, waar de VVE Scaldia haar opstalverzekering heeft ondergebracht. Tevens zal worden afgesloten een WA-, een rechtsbijstand- en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, welke voor het nieuwe bestuur een vereiste is.

 

Note WBB:   De opstalverzekering dekt tevens de onroerende zaken welke door de appartementsgerechtigden voor hun rekening zijn aangebracht tot een maximum van € 50.000,- per appartement. In totaal mag deze extra post niet meer dan 5% van de herbouwwaarde bedragen. Het is daarom gewenst om onderverzekering te voorkomen dat u in voorkomend geval de administrateur of het bestuur hiervan op de hoogte stelt.

 

-      Administrateur.

Port Scaldis B.V. heeft Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V., die tevens het administrateurschap van VVE Scaldia en de overkoepelende VVE Port Scaldis voert,  verzocht dit ook voor de VVE Flandria te doen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

-      Schoonmaak.

Het bestuur zal in gesprek aangaan met in ieder geval schoonmaakcentrale Breskens. In eerste instante op basis van verrichtingen en op termijn op contract.

-      Huismeester.

Recentelijk heeft de VVE Port Scaldis de beslissing genomen dat de benoeming van een huismeester zaak is geworden van de afzonderlijke VVE. VVE Bressia heeft aangegeven niet met Jimmy Carels verder te willen gaan, terwijl VVE Scaldia hier wel voor heeft gekozen. De vergadering besluit sluit zich bij de laatste aan. Het bestuur zal; met hem een gesprek aangaan teneinde concrete afspraken te maken.

-      Liften.

Rekening houdend met de garantietermijn zal het bestuur een onderhoudscontract bij de liftleverancier afwegen tegen derden.

-      Afvalverwerking.

Momenteel staat er een afvalcontainer van Sita. Het bestuur hiermee gesprekken aangaan. Glas wordt geadviseerd in de glasbak bij de jachthaven te deponeren. Behalve oud papier zal de afval niet worden gescheiden, daar dit een te dure oplossing is.

-      Bliksembeveiliging.

Kan worden afgesloten bij vd Heide

-      Elektriciteit.

Niemand heeft bezwaren tegen de Zeeuwse energieleverancier Delta.

-      Tuin.

Geadviseerd wordt met van Weijnsbergen in zee te gaan. De heer Revoort zal het bestuur een tekening van de tuin verstrekken. Na enige discussie over de inrichting hiervan, wacht de heer Revoort de beslissing binnen twee weken van het bestuur af na het aanbrengen van de kleilaag. Tevens komt aan de orde het onderhoud van de zeewering en een eventuele afkoop hiervan (volgens eerdere afspraak is deel Flandria is voor rekening van Port Scaldis B.V.) en de overdracht van het buitenterrein aan de Gemeente. De beslissing hierover berust bij de overkoepelende VVE, doch voordat hierin een beslissing wordt genomen, komt dit eerst ter stemming op de vergadering van de VVE Flandria, waarbij de stemverhouding naar boven wordt meegenomen.

-      CV

Hoewel de CV in principe geen VVE-zaak is, is het uiteraard gemeenschappelijk belang dat deze installaties regelmatig onderhoud krijgen. Besloten wordt dit collectief te regelen, weer rekening houdend met de garantietermijn en de leverancier.

 

6.   Huishoudelijk Reglement

Het concept wordt op de volgende punten aangepast:

-      Artikel 1 lid 3:

“Indien er in het HR gesproken wordt van verhuur, wordt hiermede niet bedoeld niet alleen de verhuur in de recreatieve sector” wordt vervangen door “……………wordt hiermede niet bedoeld alleen de verhuur ………..”

-      Artikel 3 lid 1:

“Een van eigenaars is ……”wordt vervangen door “Een vergadering van eigenaars is ……”

-      Artikel 3 lid 2:

“art 875a vierde lid van het Burgerlijk Wetboek”wordt vervangen door “artikel 5:106 lid 4 BW”

-      Artikel 6 lid 1:

“art 875p alinea 2 van het Burgerlijk wetboek”wordt vervangen door “artikel 5:122 lid 2 BW”

-      Artikel 7 lid 1:

“de gemeente Oostburg”wordt vervangen door “Port Scaldis”. Bij voorbeeld bij de huismeester.

-      Artikel 8 lid 2:

Toegevoegd wordt: “Voor een gebruik dat afwijkt van deze bestemming, wordt verwezen naar artikel 17 lid 4 van de splitsingsakte appartementengebouw Flandria te Breskens.

-      Tussen artikel 8 en 9:

“Scaldia” wordt vervangen door “Flandria

-      Artikel 11 lid 8:

Toegevoegd wordt: “Verhuizingen zijn hierop uitgezonderd”

-      Artikel 11 lid 19:

Toegevoegd wordt na “……. kan opleveren.” “mits na overleg met het bestuur.

-      Artikel 19:

Vaststellen”wordt gewijzigd in “Voorstellen”.

 

7.   Vaststelling voorschot servicekosten en dotatie reservefonds

Voor het vaststellen van de voorschotten wordt de begroting 2005 van VVE Scaldia gehanteerd, daar naar verwachting de kosten ongeveer op hetzelfde niveau zullen uitkomen. Met hantering van de nieuwe verdeelsleutels wordt dit minimaal € 100.00 en maximaal € 210.00 per appartement per maand (zie bijlage). Tevens wordt naast dit voorschot een dotatie aan het reservefonds vastgesteld van € 30.00 per appartement per maand. Ingangsdatum voor bovenstaande is de 1e van de maand volgend op die, waarin de oplevering plaats vindt. Zodra een bankrekening is geopend ontvangt een ieder daarover bericht.

 

Note WBB:        Voor de Parkeergarage is momenteel geen bijdrage verschuldigd. Dit zit voorlopig inbegrepen bij de bijdrage voor Flandria. T.z.t. zal dit waarschijnlijk worden afgesplitst,

 

 

8.   Rondvraag

-      Voorgesteld wordt een meerjarenbegroting t.b.v. het groot onderhoud op te laten stellen. Bouwwinkel in Middelburg kan dit verzorgen. Het bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken.       

-      Voorgesteld wordt twee elektrisch bedienbare deuren te plaatsen met dranger en drukknop, daar dit in een later stadium wellicht duurder zal zijn. Dit wordt tevens in de vergadering ontkend. Prijs boven € 6000 en in de garage € 14000. De meerderheid lijkt voor. Daar dit punt niet op de agenda stond, zal dit een agendapunt worden voor de volgende vergadering.

-      Gevraagd wordt de volgende vergadering rookvrij te houden.

-      Vastgesteld wordt dat er tot nu toe geen afspraken zijn gemaakt over het plaatsen van GSM antennes e.d. Het bestuur zal hierover nooit beslissen zonder een dergelijk verzoek eerst aan de vergadering voor te leggen.

 

9.   Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.

 

 

 

 

 

Terug naar boven