Evacuatieplannen

Inhoud

*   Evacuatieplan V.V.E. Bressia

*   Evacuatieplan V.V.E. Scaldia

*   Evacuatieplan V.V.E. Flandria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuatieplan V.V.E. Bressia

 

EVACUATIEPLAN APPARTEMENTSGEBOUW “BRESSIA

 

Inhoud:

 

I               Inleiding

II              Wat te doen bij brand

III             Taak bestuursleden, evacuatieteams en huismeesters

IV             Nazorg

V              Veiligheidstips

Lees dit evacuatieplan met aandacht door en controleer uw appartement, de omgeving en de nooduitgang samen met dit plan bij de hand!!!

 

Bewaar dit plan op een gemakkelijk bereikbare plaats bij voorkeur in de meterkast.

Draag het evacuatieplan bij verkoop van uw appartement over aan de nieuwe eigenaar  !!!                                                                      

 

I             Inleiding.

 

Het bestuur van de V. V. E. Bressia heeft als taak de nodige risico’s van het

appartementen gebouw te inventariseren en deze op te stellen in een evacuatieplan.

 

In het evacuatieplan wordt nauwkeurig omschreven hoe te handelen bij een eventuele brand

of andere calamiteit en hoe de eventuele nazorg zal plaatsvinden indien de brand of calamiteit

onder controle is.

 

Bij brand of andere calamiteit kunnen Politie en/of Brandweer op grond van de bevoegdheden

ontleend aan de Politiewet, Brandweerwet en Algemene Politieverordening, zonder toestemming         van eigenaren en/of bewoners elk appartement betreden ongeacht of er al dan geen personen aanwezig zijn.

 

De leden van het evacuatieteam zijn de leden van het bestuur van  V. V. E Bressia en de leden

welke door het bestuur daarvoor zijn aangesteld (een aantal vaste bewoners).

 

In het evacuatieplan worden ook een aantal bruikbare tips gegeven, controleer of deze van

toepassing zijn op uw eigen situatie.

 

In alle gevallen waarin dit evacuatieplan niet voorziet beslist de Voorzitter of diens plaatsver-

vanger, zo mogelijk na de andere bestuursleden gehoord te hebben.

 

Dit evacuatieplan is voorgelegd en goedgekeurd door de plaatselijke brandweer  van de Gemeente Oostburg door de heer N. Moskie  d.d.  06 februari 2002.

 

Het evacuatieplan is  goedgekeurd door het bestuur,  tijdens de bestuursvergadering van de Vereniging van Eigenaren van het appartementengebouw “Bressiad.d.  8 maart 2002.

 

Het Bestuur van de V. V. E. “Bressia”.

 

II       Wat te doen bij BRAND.

 

 Instructie voor bewoners en andere in de appartementen aanwezige personen.

 

1.     Kalm blijven en niet in paniek raken.

 

2.    Een beginnende brand  proberen de blussen bijvoorbeeld als het volgt:

a.     In keuken bij olie en vetten direct gas aanvoer afsluiten en de brand trachten af te dekken met b.v. een branddeken indien aanwezig. Absoluut niet blussen met water.

b.     Alle overige branden blussen met water of, indien aanwezig een schuim- of poederblusser.

 

3.     Het alarmnummer  112  bellen. Geef daarbij direct door waar u zich bevindt !!!

 

4.     Meldt brandlocatie en omvang, ook bij bestuur en brandweer.

 

5.     Bij brand alle deuren en ramen sluiten, maar niet op slot !  Zet e.v. een lichte stoel tegen de draaideur van het balkon.

 

6.     Zet alle ventilatieroosters dicht, stop de elektrische ventilatie door de stekker uit het topcontact in de bergruimte te trekken of aardleidinggroep 4 in de meterkast uit te schakelen. De verlichting in het appartement blijft dan branden.

 

7.     De hoofdgaskraan in de meterkast dicht draaien.

 

8.     Indien er brand is in het eigen appartement en het blussen niet lukt, het appartement zo snel mogelijk verlaten. Sluit de deur achter u, niet op slot !!.

 

9.     Op weg naar buiten waarschuw directe buren in dezelfde hal.

 

10. Gebruik niet de lift om het appartementengebouw te verlaten !!!

 

11. Het gebouw verlaten via de nood  UIT bewijzering (brandgangen en brandtrappen).

 

12. Bij het verlaten van het gebouw geen artikelen meenemen die een snelle ontruiming kunnen belemmeren.

 

13. Ga niet terug in het appartementsgebouw voordat dit vrijgegeven is door de brandweer of politie.

 

14. Bij brand in de parkeergarage gebruik maken van de aanwezige brandmelders, ook zijn er brandslangen aanwezig waarmee u de eerste brandhaard kan bestrijden.

 

15. Probeer niet de auto uit de parkeergarage te rijden.

 

16. De aanwijzingen van politie, brandweer en/of bestuursleden (herkenbaar aan een badge “BESTUUR”of  “EVACUATIETEAM” opvolgen.

 

17. Als u uw appartement verlaat, ga dan direct naar de aangegeven verzamelplaats die door de bovengenoemde personen wordt aangegeven, meld u eerst aan en geef aan hoeveel personen aanwezig waren in het appartement en of deze allen op de verzamelplaats zijn gekomen!!!

 

18. U wordt opgevangen door een lid van het bestuur en indien nodig zal in overleg voor vervangende ruimte worden gezorgd.

 

19. Als u de verzamelplaats verlaat en zelf vervangende ruimte heeft (b.v. bij familie of elders) laat dan het telefoonnummer en adres achter bij de verantwoordelijke van het bestuur.

 

20. Voor verzekeringszaken kunt u zich later melden tot de Voorzitter of Secretaris van het Bestuur.

 

21. Voor vragen en/of advies kunt u zich wenden tot de huismeesters en/of een lid van het Bestuur of het Rampenteam.

III-A Bestuursleden van V.V.E. Bressia, evacuatieteam en huismeesters hebben bij brand in het appartementsgebouw als primaire taak: Hulpverlening in de breedste zin van het woord.

 

1.       De aanwezige leden van het bestuur en evacuatieteam begeven zich, direct na een alarm naar het transformatorgebouw op de parkeerplaats.

Zij voorzien zich van een in hun bezit zijnde badge met daarop vermeld BESTUUR of  EVACUATIETEAM.

De taken worden aldaar direct verdeeld.

 

2.       De huismeesters controleren of de garagedeuren gesloten zijn en begeeft zich daarna naar de brandhaard om daar zijn taak te vervullen (Zie ook onderdeel III-E).

 

III-B Coördinatie en leiding van de hulpverleningsactiviteiten.

 

1.       De leiding is, tot de komst van Politie en/of Brandweer in handen van de Voorzitter of diegene die hem vervangt. Hierna is de Voorzitter of diens vervanger ondergeschikt aan de bevelvoerder(s) van de aanwezige hulpdienst(en).

Indien de Voorzitter niet aanwezig is zal de leiding, tot aan de komst van de hulpdienst(en) in de eerste plaats komen bij de Vice Voorzitter, in de tweede plaats bij de Secretaris,in derde plaats bij de Penningmeester en in  de vierde plaats een aangewezen bestuurslid of lid van het evacuatieteam.

 

III-C Taken van de Voorzitter of diens plaatsvervanger.

 

   1.       De Voorzitter of zijn vervanger beslist bij brand of calamiteit of dit evacuatieplan al dan niet  in werking treedt.

 

    2.         De Voorzitter of diens vervanger neemt samen met de huismeester, tot het moment dat de hulpdienst(en) ter plaatse zijn/is, beslissingen van technische aard welke nodig zijn voor de bestrijding van de brand of calamiteit.

         

3.       Hij coördineert vanuit een centraal punt (commandocentrum), in overleg met de                         Burgemeester, Bevelvoerder(s) van Politie, Brandweer en/of Geneeskundige Dienst,

de hulpverleningsactiviteiten en een eventuele evacuatie. Na overleg met de Burgemeester en/of bovengenoemde Bevelvoerder(s), staat hij eventueel de pers te woord.

  

4.       Hij neemt, in overleg met de bevelvoerder(s) van de hulpdienst(en) beslissingen over zaken waarin het evacuatieplan niet voorziet.  Hij brengt de Voorzitter van V.V.E. Scaldia op de hoogte van de situatie.

 

III-D Taken van de Vice - Voorzitter of diens plaatsvervanger.

 

1.       De vice-voorzitter blijft samen met de huismeester zo dicht mogelijk (veilig)  bij de brandhaard tot de aankomst van de hulpdiensten en houden zich daarna beschikbaar voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de hulpdienst(en).

 

III-E  Taken van de Huismeesters.

 

1.     De huismeesters controleren of  de branddeuren in de garage dicht zijn, sluiten deze indien nodig.

 

2.     Zij blijven samen met de vice-voorzitter zo dicht mogelijk (veilig) bij de vuurhaard.

 

3.     Zij zijn samen met de vice-voorzitter alle hulpverleners zoveel mogelijk van dienst.

 

III-G  Taken van de Penningmeester of diens plaatsvervanger.

 

1.       De penningmeester begeeft zich naar de ingang van het bedreigde gedeelte en is     belast met de eerste opvang van de mensen die het gebouw aldaar verlaten.

 

         2.       Hij verwijst deze mensen naar de verzamelplaats  bij het transformatorhuisje, waar     

                   ze zich bij de secretaris moeten melden.

 

3.       Hij laat zich, indien nodig bijstaan door een ander lid van het bestuur of evacuatieteam en werkt samen met de secretaris voor de afhandeling van de lijst van personen.

 

III-H  Taken van de Secretaris of zijn plaatsvervanger.

          

1.     De secretaris heeft de leiding bij de verzamelplaats (of in de opvanggelegenheid welke

door hem wordt aangewezen).

 

2.     Hij bevordert (doet zelf of laat doen) dat er koffie en thee komt voor de geëvacueerde

mensen.

  

3.     Hij coördineert de geestelijke hulpverlening.

 

4.     Hij noteert de namen en verdere gegevens van alle binnenkomende geëvacueerde mensen

op een lijst  volgens melding beschreven in hoofdstuk II, art. 17.

 

5.     Hij laat zich in zijn taak, indien nodig bijstaan  door een of meerdere personen.

 

III-I  Taken van overige leden van het bestuur en aangewezen leden van het evacuatieteam.

 

1.     Begeleiden of organiseren van de evacuatie van personen die niet goed ter been zijn en die bij het bestuur of huismeester bekend zijn.

 

2.     Assisteren van de secretaris of penningmeester waar nodig bij de opvang van geëvacueerde mensen.

 

3.     Alle andere voorkomende werkzaamheden in het kader van de hulpverlening.

 

          IV – De Nazorg.

 

1.     Na de calamiteit houden de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris en penningmeester) zoveel mogelijk contact met de getroffenen en andere

eventueel geëvacueerde personen.

      

2.     Het bestuur zal direct na de calamiteit een technisch onderzoek laten verrichten door

Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer en bekijken of de bewoners veilig naar hun

appartementen kunnen terugkeren.

 

3.     Na terugkeer  bezoekt de voorzitter en/of vice-voorzitter de daarvoor aangewezen personen.

Eventuele wensen en gebreken worden genoteerd waarna indien noodzakelijk actie ondernomen wordt.

 

4.     De secretaris begeleidt alle aangelegenheden m.b.t. de opstalverzekeringen tot e.e.a. is

afgehandeld en houdt de betrokken eigenaren geïnformeerd..

 

5.     Het bestuur van de V.V.E. Bressia zal z.s.m. na de calamiteit een bestuursvergadering

uitschrijven om de stand van zaken te bespreken, te evalueren, en alle nodige maatregelen nemen welke uit de dan ontstane situatie noodzakelijk is.

 

6.     Het bestuur van de V.V.E. Bressia zal samen met de huismeester er op toezien dat en zo nodig een grondige schoonmaakbeurt zal worden uitgevoerd en doorvoor de betreffende opgeroepen bedrijven coördineren en begeleiden. In overleg met brandweer SALVAGE inschakelen.

 

7.     De huismeester zal samen met de vice-voorzitter fungeren als contactpersoon tussen de

getroffenen en de eventuele door het bestuur ingeschakelde schoonmaakbedrijven in de privé appartementen.

 

8.     Het bestuur van de V.V.E. Bressia zal zo snel als mogelijk een algemene ledenvergadering

uitschrijven om de betreffende calamiteit samen met alle leden, eigenaren en de andere

getroffenen te bespreken en te evalueren. 

 

V – Veiligheids – Tips.

 

1.     Zorg dat dit evacuatieplan een vaste plaats krijgt  bij voorkeur in de meterkast.

 

2.     Zorg dat u en de medebewoners de inhoud van dit plan kennen en lees het regelmatig door.

 

3.     Laat aan het bestuur (secretaris) weten hoe de samenstelling is van de bewoners in uw appartement.

 

4.     Indien u of een van uw huisgenoten moeilijk ter been is meldt dit dan tevens aan het bestuur en huismeester (ook indien van korte of tijdelijke aard).

 

5.     Zorg dat de meterkast vrij is en berg hierin geen brandgevaarlijke stoffen en/of schoonmaakmiddelen of andere obstructies.

 

6.     Bewaar geen brandbare gassen of brandbare vloeistoffen in het appartement of garage.

 

7.     Bewaar nooit vuurwerk of andere ontplofbare stoffen in uw appartement of garage.

 

8.     Steek nooit vuurwerk af vanaf het balkon. Steek ook nooit vuurwerk af richting appartementen.

 

9.     Zorg bij voorkeur dat in het appartement een brandblusser en/of branddeken aanwezig is.

 

10. Kies bij voorkeur voor brandvertragende bekleding/meubilair in uw appartement.

 

11. Installeer een rookmelder in uw appartement.

 

12. Ledig geen asbakken etc. in de afvalbakken.

 

13. Laat geen ingeschakelde fritespan onbeheerd achter.

 

14. Zorg bij het verlaten van het appartement dat het gasfornuis uit is.

 

15. Laat geen brandende kaarsen achter in het appartement.

 

16.Het is verboden op balkons een barbecue te gebruiken. Dit is zeer gevaarlijk!!

 

17. Gooi geen brandende sigaretten as andere voorwerpen via balkon of ramen naar beneden.

 

18. Laat onderhoud van de C.V. Ketel over aan de betreffende technische bedrijven die aangesteld zijn door het Bestuur (dit is in de servicekosten inbegrepen).

 

19. Gebruik voor schilderwerk verf op waterbasis en niet synthetisch (mag ook niet meer i.v.m. richtlijn overheid).

 

20.  Laat vluchtgangen en trappenhuizen vrij van voorwerpen die de vluchtroute kunnen blokkeren en blokkeer ook geen vluchtdeuren (ook niet de e.v. vluchtdeur in uw slaapkamer).

 

21. Controleer zelf regelmatig de noodverlichting. Waarschuw onmiddellijk de huismeesters indien deze niet naar behoren werkt.

 

22. Loop de vluchtweg regelmatig af naar beneden en van de garage naar boven voor controle.

 

23. Gebruik in uw garage geen brandgevaarlijke stoffen of gassen bij het uitoefenen van uw hobby’s of schoonmaakwerkzaamheden.

 

24. Laat in de parkeergarage de motor van uw auto niet onnodig draaien.

 

25. Het is ten strengste verboden auto’s met L.P.G installatie de parkeergarage in te rijden.               

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuatieplan V.V.E. Scaldia

 

Onderstaand Evacuatieplan Scaldia heeft ons bestuur van de V.v.E. van Bressia mogen kopiëren en is daarna  aangepast.

Het plan is  ter goedkeuring aan de Brandweer aangeboden. Op 15 juli 2003 hebben we een brief van de cdt. van de Brandweer Sluis, dhr. Moens,  ontvangen waarin hij het plan goedkeurt. Hij laat de goedkeuring vergezeld gaan van enige aanbevelingen die in dit stuk verwerkt zijn

 

                       EVACUATIEPLAN APPARTEMENTSGEBOUW “SCALDIA

 

Inhoud:

 

I            Inleiding

II           Wat te doen bij brand

III           Taak bestuursleden, evacuatieteam en huismeester

IV           Nazorg

V            Veiligheidstips

Lees dit evacuatieplan met aandacht door en controleer uw appartement, de omgeving en

de nooduitgangen samen met dit plan bij de hand!!!

 

Bewaar dit plan op een gemakkelijk bereikbare plaats bij voorkeur in de meterkast.

 

I             Inleiding.

 

Het bestuur van de V.v.E. SCALDIA heeft als taak de nodige risico’s van het appartementengebouw te inventariseren en deze op te stellen in een evacuatieplan.

 

In het evacuatieplan wordt nauwkeurig omschreven hoe te handelen bij een eventuele brand

of andere calamiteit en hoe de eventuele nazorg zal plaatsvinden indien de brand of calamiteit onder controle is.

 

Bij brand of andere calamiteit kunnen Politie en/of Brandweer op grond van de bevoegdheden ontleend aan de Politiewet, Brandweerwet en Algemene Politieverordening, zonder toestemming van eigenaren en/of bewoners elk appartement betreden ongeacht of er al dan geen personen aanwezig zijn

 

De leden van het evacuatieteam zijn de leden van het bestuur van  V.v.E. SCALDIA en de leden welke door het bestuur daarvoor zijn aangesteld (een aantal vaste bewoners).

 

In het evacuatieplan worden ook een aantal bruikbare tips gegeven,  controleer of deze van

toepassing zijn op uw eigen situatie.

 

In alle gevallen waarin dit evacuatieplan niet voorziet beslist de Voorzitter of diens plaatsver-

vanger, zo mogelijk na de andere bestuursleden gehoord te hebben.

 

Dit evacuatieplan is voorgelegd en goedgekeurd door de plaatselijke brandweer d.d. 15 juli 2003.

 

De leden van het bestuur c.q. evacuatieteam worden geacht in het bezit te zijn van plattegronden van het gebouw waarin opgenomen zijn: vluchtroutes, ruimtelijke indeling, deuren, plaats meterkast(en), plaats liftmachinekamer, plaats van andere voor de hulpdiensten van belang zijnde voorzieningen. Deze plattegronden kunnen er toe bijdragen dat een hulpverlenende inzet snel en efficiënt uitgevoerd kan worden.

 

Het evacuatieplan is voorgelegd en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van

de Vereniging van Eigenaren van het appartementengebouw SCALDIA” d.d.  ………

 

Het Bestuur van de V. V . E. “SCALDIA”.

 

 

II       Wat te doen bij BRAND?

 

             Instructie voor bewoners en andere in de appartementen aanwezige personen.

 

1.     Kalm blijven en niet in paniek raken.

 

2.     Denk als blusser altijd eerst aan uw eigen veiligheid,  zorg ervoor dat u de vuurhaarden niet passeert zonder ze te blussen anders kunt u door vuur  ingesloten raken.

 

3.     Ben uiterst voorzichtig bij rook en koolmonoxide; voorkom dat de rook zich verder verspreidt;  bij rookontwikkeling houdt u uw hoofd zo dicht mogelijk bij de vloer.

 

4.     Een beginnende brand  proberen te blussen, bijvoorbeeld alsvolgt:

 

5.     In keuken bij olie en vetten direct gasaanvoer afsluiten en de brand trachten af  te dekken met b.v. een branddeken indien aanwezig. Absoluut niet blussen met water.

 

6.     Alle overige branden blussen met water of, indien aanwezig,  een schuim- of poederblusser.

 

7.     Het alarmnummer  112  bellen. Geef daarbij direct door waar u zich bevindt!!!

 

8.     Meldt brandlocatie en omvang, ook bij bestuur en brandweer.

 

9.     Bij brand alle deuren en ramen sluiten, maar niet op slot!  Zet e.v. een lichte stoel tegen de draaideur van het balkon.

 

10. Zet alle ventilatieroosters dicht,  stop de elektrische ventilatie door de stekker uit het stopcontact in de bergruimte te trekken of aardleidinggroep 4 in de meterkast uit te schakelen. De verlichting blijft dan branden.

 

11. De hoofdgaskraan in de meterkast dicht draaien.

 

12. Indien er brand is in het eigen appartement en het blussen niet lukt, het appartement zo snel mogelijk verlaten. Sluit de deur achter u, niet op slot!!

 

13. Op weg naar buiten waarschuw uw directe buren in dezelfde hal..

 

14. Gebruik niet de lift om het appartementengebouw te verlaten!!!

 

15. Het gebouw verlaten via de nood  “UIT” bewijzering (dat loopt dus via brandgangen en brandtrappen).

 

16. Bij het verlaten van het gebouw geen artikelen meenemen die een snelle ontruiming kunnen belemmeren.

 

17. Ga niet terug in het appartementsgebouw voordat dit vrijgegeven is door de brandweer of politie.

 

18. Bij brand in de parkeergarage gebruik maken van de aanwezige brandmelders, ook zijn er brandslangen aanwezig waarmee u de eerste brandhaard kan bestrijden.

 

19. Probeer niet de auto uit de parkeergarage te rijden.

 

20. De aanwijzingen van politie, brandweer en/of bestuursleden (herkenbaar aan een badge “BESTUUR”of  “EVACUATIETEAM” opvolgen.

 

21. Als u uw appartement verlaat, ga dan direct naar de aangegeven verzamelplaats die door de bovengenoemde personen wordt aangegeven, meldt u eerst aan en geef aan hoeveel personen aanwezig waren in het appartement en of deze allen op de verzamelplaats zijn gekomen!!!

 

22. U wordt opgevangen door een lid van het bestuur en indien nodig zal in overleg voor vervangende ruimte worden gezorgd.

 

23. Als u de verzamelplaats verlaat en/of zelf vervangende ruimte heeft (b.v. bij familie of elders) laat dan het telefoonnummer en adres achter bij de verantwoordelijke van het Bestuur.

 

24. Voor verzekeringszaken kunt u zich later melden tot de Voorzitter of Secretaris van het Bestuur.

 

25. Voor vragen en/of advies kunt u zich wenden tot de huismeester en/of een lid van het Bestuur of het Rampenteam.

 

 

III-A  Bestuursleden van V.V.E. SCALDIA,  evacuatieteam en huismeester hebben bij brand in het  appartementsgebouw als primaire taak: Hulpverlening in de breedste zin van het woord.

 

1.     De aanwezige leden van het bestuur en/of  evacuatieteam begeven zich, direct na een alarm naar het transformatorgebouw op de parkeerplaats.

 

2.     Zij voorzien zich van een in hun bezit zijnde badge met daarop vermeld: “ BESTUUR”  of “ EVACUATIETEAM.”

De taken worden aldaar direct verdeeld.

 

3.     De huismeester controleert of de garagedeuren gesloten zijn en begeeft zich daarna naar de  brandhaard om daar zijn taak te vervullen .Zie ook onderdeel III-E.

 

 

III-B  Coördinatie en leiding van de hulpverleningsactiviteiten.

 

1.     De leiding is, tot de komst van Politie en/of Brandweer in handen van de Voorzitter of  diegene die hem vervangt. Hierna is de Voorzitter of diens vervanger ondergeschikt aan  de bevelvoerder(s) van de aanwezige hulpdienst(en).

 

2.     Indien de Voorzitter niet aanwezig is zal de leiding,  tot aan de komst van de hulpdienst(en)  in de eerste plaats komen bij de Vice-Voorzitter,  in de tweede plaats bij de Secretaris,  in derde plaats bij de Penningmeester en in  de vierde plaats een aangewezen bestuurslid of lid van het evacuatieteam.

 

III-C Taken van de Voorzitter of diens plaatsvervanger.

 

1.     De Voorzitter of zijn vervanger beslist bij brand of calamiteit of dit evacuatieplan al dan niet in werking treedt.

 

2.     De Voorzitter of diens vervanger neemt samen met de huismeester,  tot het moment dat de hulpdienst(en) ter plaatse is/zijn, beslissingen van technische aard welke nodig zijn voor de bestrijding van de brand of de calamiteit.

 

3.     Hij coördineert vanuit een centraal punt (commandocentrum), in overleg met de  Burgemeester, bevelvoerder(s) van Politie, Brandweer en/of Geneeskundige Dienst,de hulpverleningsactiviteiten en een eventuele evacuatie. Na overleg met de Burgemeester en/of bovengenoemde bevelvoerder(s), staat hij eventueel de pers te woord.                        

 

4.     Hij neemt, in overleg met de bevelvoerder(s) van de hulpdienst(en) beslissingen over zaken waarin het evacuatieplan niet voorziet.

 

5.      Hij brengt de Voorzitter van V.V.E. Bressia op de hoogte van de situatie.

 

III-D Taken van de Vice - Voorzitter of diens plaatsvervanger.

 

        

1.  De vice-voorzitter blijft samen met de huismeester zo dicht mogelijk (veilig)  bij de brandhaard tot de aankomst van de hulpdiensten en houden zich daarna beschikbaar voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de hulpdienst(en).

 

III-E  Taken van de Huismeesters.

 

1.     De huismeesters controleren of  de branddeuren in de garage dicht zijn,  sluiten deze indien nodig

 

2.     Zij blijven samen met de vice-voorzitter zo dicht mogelijk (veilig) bij de vuurhaard.

 

3.     Zij zijn samen met de vice-voorzitter alle hulpverleners zoveel mogelijk van dienst

 

III-G  Taken van de Penningmeester of diens plaatsvervanger.

 

 

1.     De penningmeester begeeft zich naar de ingang van het bedreigde gedeelte en is belast met de eerste opvang van de mensen die het gebouw aldaar verlaten.

 

2.     Hij verwijst deze mensen naar de verzamelplaats  bij het transformatorhuisje, waar ze zich bij de secretaris moeten melden.

 

3.     Hij laat zich, indien nodig bijstaan door een ander lid van het bestuur of evacuatieteam en werkt samen met de secretaris voor de afhandeling van de lijst van personen.

 

III-H  Taken van de Secretaris of zijn plaatsvervanger.

 

1.     De secretaris heeft de leiding bij de verzamelplaats (of in de opvanggelegenheid welke door hem wordt aangewezen).

 

2.     Hij bevordert (doet zelf of laat doen) dat er koffie en thee komt voor de geëvacueerde mensen.

 

3.     Hij coördineert de geestelijke hulpverlening.

 

4.     Hij noteert de namen en verdere gegevens van alle binnenkomende geëvacueerde mensen op een lijst  volgens melding beschreven in hoofdstuk II, art.21.

 

5.     Hij laat zich in zijn taak, indien nodig bijstaan  door een of meerdere personen.

 

III-I  Taken van overige leden van het bestuur en aangewezen leden van het evacuatieteam.

 

1.     Begeleiden of organiseren van de evacuatie van personen die niet goed ter been zijn en die bij het bestuur of huismeester bekend zijn.

 

2.     Assisteren van de secretaris of penningmeester waar nodig bij de opvang van geëvacueerde mensen.

 

3.     Alle andere voorkomende werkzaamheden in het kader van de hulpverlening.

 

IV – De Nazorg.

 

1.     Na de calamiteit houden de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) zoveel mogelijk contact met de getroffenen en andere eventueel geëvacueerden.

 

2.     Het bestuur zal direct na de calamiteit een technisch onderzoek laten verrichten door

Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer en bekijken of de bewoners veilig naar hun appartementen kunnen terugkeren.

 

3.     Na terugkeer  bezoekt de voorzitter en/of vice-voorzitter de daarvoor aangewezen personen.

 

4.     Eventuele wensen en gebreken worden genoteerd waarna indien noodzakelijk actie ondernomen wordt.

 

5.     De secretaris begeleidt alle aangelegenheden m.b.t. de opstalverzekeringen tot e.e.a. is

afgehandeld en houdt de betrokken eigenaren geïnformeerd..

 

6.     Het bestuur van de V.v.E. SCALDIA zal z.s.m. na de calamiteit een bestuursvergadering uitschrijven om de stand van zaken te bespreken, te evalueren, en alle nodige maatregelen nemen welke uit de dan ontstane situatie noodzakelijk is.

 

7.     Het bestuur van de V.v.E. SCALDIA zal samen met de huismeester er op toezien dat en zo nodig Een grondige schoonmaakbeurt zal worden uitgevoerd en doorvoor de betreffende opgeroepen bedrijven coördineren en begeleiden. In overleg met brandweer “SALVAGE” inschakelen.

 

8.     De huismeester zal samen met de vice-voorzitter fungeren als contactpersoon tussen de getroffenen en de eventuele door het bestuur ingeschakelde schoonmaakbedrijven in de privé-appartementen.

 

9.     Het bestuur van de V.v.E. SCALDIA zal zo snel als mogelijk een algemene ledenvergadering uitschrijven om de betreffende calamiteit samen met alle leden, eigenaren en de andere getroffenen te bespreken en te evalueren. 

 

V – Veiligheid – Tips.

 

1.     Zorg dat dit evacuatieplan een vaste plaats krijgt  bij voorkeur in de meterkast.

 

2.     Zorg dat u en de medebewoners de inhoud van dit plan kennen en lees het regelmatig door.

 

3.     Laat aan het bestuur (secretaris) weten hoe de samenstelling is van de bewoners in uw appartement.

 

4.     Indien u of een van uw huisgenoten moeilijk ter been is meldt dit dan tevens aan het bestuur en huismeester   (ook indien van korte of tijdelijke aard).

 

5.     Zorg dat de meterkast vrij is en berg hierin geen brandgevaarlijke stoffen en/of schoonmaakmiddelen of andere obstructies.

 

6.     Bewaar geen brandbare gassen of brandbare vloeistoffen in het appartement of garage.

 

7.     Bewaar nooit vuurwerk of andere ontplofbare stoffen in uw appartement of garage.

 

8.     Steek nooit vuurwerk af vanaf het balkon. Steek ook nooit vuurwerk af richting appartementen.

 

9.     Zorg bij voorkeur dat in het appartement een brandblusser en/of branddeken aanwezig is.

 

10. Kies bij voorkeur voor brandvertragende bekleding/meubilair in uw appartement.

 

11. Installeer een rookmelder in uw appartement.

 

12. Ledig geen asbakken etc. in de afvalbakken.

 

13. Laat geen ingeschakelde fritespan onbeheerd achter.

 

14. Zorg bij het verlaten van het appartement dat het gasfornuis uit is.

 

15. Laat geen brandende kaarsen achter in het appartement.

 

16. Het is verboden op balkons een barbecue te gebruiken. Dit is zeer gevaarlijk!!

 

17. Gooi geen brandende sigaretten,  as of  andere brandende voorwerpen via balkon of ramen naar beneden.

 

18. Laat onderhoud van de C.V. Ketel over aan de betreffende technische bedrijven die aangesteld zijn door het Bestuur (dit is in de servicekosten inbegrepen).

 

19. Gebruik voor schilderwerk verf op waterbasis en niet synthetisch (mag ook niet meer i.v..m. richtlijn overheid.)

 

20.  Laat vluchtgangen en trappenhuizen vrij van voorwerpen die de vluchtroute kunnen blokkeren en blokkeer ook geen vluchtdeuren (ook niet de e.v. vluchtdeur in uw slaapkamer.

 

21. Controleer zelf regelmatig de noodverlichting. Waarschuw onmiddellijk de huismeester indien deze niet naar behoren werkt.

 

22. Loop de vluchtweg regelmatig af naar beneden en van de garage naar boven voor controle.

 

23. Gebruik in uw garage geen brandgevaarlijke stoffen of gassen bij het uitoefenen van uw hobby’s of schoonmaakwerkzaamheden.

 

24. Laat in de parkeergarage de motor van uw auto niet onnodig draaien.

 

25.  Het is ten strengste verboden auto’s met L.P.G installatie de parkeergarage in te rijden.

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuatieplan V.V.E. Flandria

*         Zorg ervoor dat U een afdruk krijgt van het evacuatieplan.

*         Lees het evacuatieplan met aandacht door en controleer uw appartement, de omgeving en

     de nooduitgang samen met dit plan bij de hand!!!

 

*         Bewaar dit plan op een gemakkelijk bereikbare plaats bij voorkeur in de meterkast. 

*         Draag het evacuatieplan bij verkoop van uw appartement over aan de nieuwe eigenaar  !!! 

 

                                                                     

 

Inleiding.

Het bestuur van de V. V. E. Flandria heeft als taak de nodige risico’s van het appartementen-

gebouw te inventariseren en deze op te stellen in een evacuatieplan.

 

In het evacuatieplan wordt nauwkeurig omschreven hoe te handelen bij een eventuele brand

of andere calamiteit en hoe de eventuele nazorg zal plaatsvinden indien de brand of calamiteit

onder controle is.

 

Bij brand of andere calamiteit kunnen Politie en/of Brandweer op grond van de bevoegdheden

ontleend aan de Politiewet, Brandweerwet en Algemene Politieverordening, zonder toestemming

van eigenaren en/of bewoners elk appartement betreden ongeacht of er al dan geen personen

aanwezig zijn

 

De leden van het evacuatieteam zijn de leden van het bestuur van  V. V. E Flandria en de leden

welke door het bestuur daarvoor zijn aangesteld (een aantal vaste bewoners).

 

In het evacuatieplan worden ook een aantal bruikbare tips gegeven, controleer of deze van

toepassing zijn op uw eigen situatie.

 

In alle gevallen waarin dit evacuatieplan niet voorziet beslist de Voorzitter of diens plaatsver-

vanger, zo mogelijk na de andere bestuursleden gehoord te hebben.

 

Dit evacuatieplan is voorgelegd en goedgekeurd door de plaatselijke brandweer  van de Gemeente Sluis door de heer N. Moskie  d.d.  03 maart 2006

 

Het evacuatieplan is  goedgekeurd door het bestuur,  tijdens de bestuursvergadering van de Vereniging van Eigenaren van het appartementengebouw “Bressiad.d.  8 maart 2002

 

 

 

Wat te doen bij BRAND.

 

    

 1. Kalm blijven en niet in paniek raken.

 

 1. Een beginnende brand  proberen te blussen bijvoorbeeld als het volgt:

a)     In keuken bij olie en vetten direct gas aanvoer afsluiten en de brand trachten af te dekken

     met b.v. een branddeken indien aanwezig. Absoluut niet blussen met water.

b)     Alle overige branden blussen met water of, indien aanwezig een schuim- of poederblusser.

 

 1. Het alarmnummer  112  bellen. Geef daarbij direct door:

a)     waar u zich bevindt,

b)     waar het brandt,

c)     wat er brandt,

d)     zijn er slachtoffers.

 

 1. Meldt brandlocatie en omvang, ook bij bestuur en brandweer.

 

 1. Bij brand alle deuren en ramen sluiten, maar niet op slot !  Zet e.v. een lichte stoel tegen de draaideur van het balkon.

 

 1. Zet alle ventilatieroosters dicht, stop de elektrische ventilatie door de stekker uit het stopcontact in de bergruimte te trekken of aardleidinggroep 4 in de meterkast uit te schakelen. De verlichting blijft dan branden.

 

 1. De hoofdgaskraan in de meterkast dicht draaien.

 

 1. Indien er brand is in het eigen appartement en het blussen niet lukt, het appartement zo snel            

     mogelijk verlaten. Sluit de deur achter u, niet op slot !!

 

 1. Op weg naar buiten waarschuw directe buren in dezelfde hal..

 

 1. Gebruik niet de lift om het appartementengebouw te verlaten !!!

 

 1. Het gebouw verlaten via de nood  UIT bewijzering (brandgangen en brandtrappen).

 

 1. Bij het verlaten van het gebouw geen artikelen meenemen die een snelle ontruiming kunnen belemmeren.

 

 1. Ga niet terug in het appartementsgebouw voordat dit vrijgegeven is door de brandweer of politie.

 

 1. Bij brand in de parkeergarage gebruik maken van de aanwezige brandmelders, ook zijn er brandslangen aanwezig waarmee u de eerste brandhaard kan bestrijden. Let daarbij op Uw eigen veiligheid en ga niet in de rook staan.

 

 1. Probeer niet de auto uit de parkeergarage te rijden.

 

 1. De aanwijzingen van politie, brandweer en/of bestuursleden (herkenbaar aan een badge “BESTUUR”of  “EVACUATIETEAM” opvolgen.

 

 1. Als u uw appartement verlaat, ga dan direct naar de aangegeven verzamelplaats die door de bovengenoemde personen wordt aangegeven, meld u eerst aan en geef aan hoeveel personen aanwezig waren in het appartement en of deze allen op de verzamelplaats zijn gekomen!!!

 

 1. U wordt opgevangen door een lid van het bestuur en indien nodig zal in overleg voor vervangende ruimte worden gezorgd.

 

 1. Als u de verzamelplaats verlaat en zelf vervangende ruimte heeft (b.v. bij familie of elders) laat dan het telefoonnummer en adres achter bij de verantwoordelijke van het bestuur.

 

 1. Voor verzekeringszaken kunt u zich later melden tot de Voorzitter of Secretaris van het Bestuur.

 

 1. Voor vragen en/of advies kunt u zich wenden tot de huismeesters en/of een lid van het Bestuur of

     het Rampenteam.

 

 1. Op het moment van het in werking treden van het ontruimingsalarm in de parkeergarage, stop dan

     met de auto niet op de plaats van de zelfsluitende deuren.

 1. Bestuursleden van V.V.E. Flandria, evacuatieteam en huismeesters hebben bij brand in het  

    appartementsgebouw als primaire taak: Hulpverlening in de breedste zin van het woord.

 

 1. De aanwezige leden van het bestuur en evacuatieteam begeven zich, direct na een alarm

     naar het transformatorgebouw op de parkeerplaats. Zij voorzien zich van een in hun bezit   

     zijnde badge met daarop vermeld BESTUUR of  EVACUATIETEAM.

     De taken worden aldaar direct verdeeld.

 

 1. De huismeesters controleren of de garagedeuren gesloten zijn en begeeft zich daarna naar de brandhaard om daar zijn taak te vervullen.

 

 

 

Coördinatie en leiding van de hulpverleningsactiviteiten.

 

1.   De leiding is, tot de komst van Politie en/of Brandweer in handen van de Voorzitter of  

                diegene die hem vervangt. Hierna is de Voorzitter of diens vervanger ondergeschikt aan

                de bevelvoerder(s) van de aanwezige hulpdienst(en).

                Indien de Voorzitter niet aanwezig is zal de leiding, tot aan de komst van de hulpdienst(en) 

                in de eerste plaats komen bij de Vice Voorzitter, in de tweede plaats bij de Secretaris,in

               derde plaats bij de Penningmeester en in  de vierde plaats een aangewezen bestuurslid of lid

               van het evacuatieteam.

 

Taken van de Voorzitter of diens plaatsvervanger.

1.     De Voorzitter of zijn vervanger beslist bij brand of calamiteit of dit evacuatieplan al dan niet            

    in werking treedt.

 

2.     De Voorzitter of diens vervanger neemt samen met de huismeester, tot het moment dat de    

     hulpdienst(en) ter plaatse zijn/is, beslissingen van technische aard welke nodig zijn voor de

     bestrijding van de brand of calamiteit.

 

3.     Hij coördineert vanuit een centraal punt (commandocentrum), in overleg met de

     Burgemeester, Bevelvoerder(s) van Politie, Brandweer en/of Geneeskundige Dienst,

     de hulpverleningsactiviteiten en een eventuele evacuatie. Na overleg met de Burgemeester

     en/of bovengenoemde Bevelvoerder(s), staat hij eventueel de pers te woord.                         

 

4.     Hij neemt, in overleg met de bevelvoerder(s) van de hulpdienst(en) beslissingen over zaken 

     waarin het evacuatieplan niet voorziet. 

 

5.     Hij brengt de Voorzitter van V.V.E. Bresia en Scaldia op de hoogte van de situatie.

 

 

Taken van de Vice - Voorzitter of diens plaatsvervanger.

De vice-voorzitter blijft samen met de huismeester zo dicht mogelijk (veilig)  bij de brandhaard tot de aankomst van de hulpdiensten en houden zich daarna beschikbaar voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de hulpdienst(en).

 

 

 

Taken van de Huismeesters.

1.     De huismeesters controleren of  de branddeuren in de garage dicht zijn, sluiten deze indien nodig

 

2.     Zij blijven samen met de vice-voorzitter zo dicht mogelijk (veilig) bij de vuurhaard.

 

3.     Zij zijn samen met de vice-voorzitter alle hulpverleners zoveel mogelijk van dienst.

 

 

Taken van de Penningmeester of diens plaatsvervanger.

1.     De penningmeester begeeft zich naar de ingang van het bedreigde gedeelte en is belast met     

    de eerste opvang van de mensen die het gebouw aldaar verlaten.

 

2.     Hij verwijst deze mensen naar de verzamelplaats  bij het transformatorhuisje, waar     

           ze zich bij de secretaris moeten melden

 

3.     Hij laat zich, indien nodig bijstaan door een ander lid van het bestuur of evacuatieteam en werkt samen met de secretaris voor de afhandeling van de lijst van personen.

 

 

Taken van de Secretaris of zijn plaatsvervanger.

         

1.     De secretaris heeft de leiding bij de verzamelplaats (of in de opvanggelegenheid welke

           door hem wordt aangewezen).

 

2.     Hij bevordert (doet zelf of laat doen) dat er koffie en thee komt voor de geëvacueerde

           mensen.

 

3.     Hij coördineert de geestelijke hulpverlening.

 

4.     Hij noteert de namen en verdere gegevens van alle binnenkomende geëvacueerde mensen

           op een lijst  volgens melding beschreven in hoofdstuk II, art. 17.

 

5.     Hij laat zich in zijn taak, indien nodig bijstaan  door een of meerdere personen.

 

 

Taken van overige leden van het bestuur en aangewezen leden van het evacuatieteam.

1.     Begeleiden of organiseren van de evacuatie van personen die niet goed ter been zijn en die bij het bestuur of huismeester bekend zijn.

 

2.     Assisteren van de secretaris of penningmeester waar nodig bij de opvang van geëvacueerde mensen.

 

3.     Alle andere voorkomende werkzaamheden in het kader van de hulpverlening.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – De Nazorg.

 

 

9.     Na de calamiteit houden de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris en penningmeester) zoveel mogelijk contact met de getroffenen en andere

eventueel geëvacueerde personen.

      

10. Het bestuur zal direct na de calamiteit een technisch onderzoek laten verrichten door

Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer en bekijken of de bewoners veilig naar hun

appartementen kunnen terugkeren.

 

11. Na terugkeer  bezoekt de voorzitter en/of vice-voorzitter de daarvoor aangewezen personen.

Eventuele wensen en gebreken worden genoteerd waarna indien noodzakelijk actie ondernomen wordt.

 

12. De secretaris begeleidt alle aangelegenheden m.b.t. de opstalverzekeringen tot e.e.a. is

afgehandeld en houdt de betrokken eigenaren geïnformeerd..

 

13. Het bestuur van de V.V.E. Flandria zal z.s.m. na de calamiteit een bestuursvergadering

uitschrijven om de stand van zaken te bespreken, te evalueren, en alle nodige maatregelen nemen welke uit de dan ontstane situatie noodzakelijk is.

 

14. Het bestuur van de V.V.E. Flandria zal samen met de huismeester er op toezien dat en zo nodig

Een grondige schoonmaakbeurt zal worden uitgevoerd en doorvoor de betreffende opgeroepen bedrijven coördineren en begeleiden. In overleg met brandweer SALVAGE inschakelen.

 

15. De huismeester zal samen met de vice-voorzitter fungeren als contactpersoon tussen de

getroffenen en de eventuele door het bestuur ingeschakelde schoonmaakbedrijven in de privé-

appartementen.

 

16. Het bestuur van de V.V.E. Flandria zal zo snel als mogelijk een algemene ledenvergadering

uitschrijven om de betreffende calamiteit samen met alle leden, eigenaren en de andere

getroffenen te bespreken en te evalueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V – Veiligheids – Tips.

 

26.Zorg dat dit evacuatieplan een vaste plaats krijgt  bij voorkeur in de meterkast.

 

27. Zorg dat u en de medebewoners de inhoud van dit plan kennen en lees het regelmatig door.

 

28. Laat aan het bestuur (secretaris) weten hoe de samenstelling is van de bewoners in uw appartement.

 

29. Indien u of een van uw huisgenoten moeilijk ter been is meldt dit dan tevens aan het bestuur en huismeester (ook indien van korte of tijdelijke aard).

 

30. Zorg dat de meterkast vrij is en berg hierin geen brandgevaarlijke stoffen en/of schoonmaak-

middelen of andere obstructies

.

31. Bewaar geen brandbare gassen of brandbare vloeistoffen in het appartement of garage.

 

32. Bewaar nooit vuurwerk of andere ontplofbare stoffen in uw appartement of garage.

 

33. Steek nooit vuurwerk af vanaf het balkon. Steek ook nooit vuurwerk af richting appartementen.

 

34. Zorg bij voorkeur dat in het appartement een goedgekeurde brandblusser en/of branddeken aanwezig is.

 

35. Kies bij voorkeur voor brandvertragende bekleding/meubilair in uw appartement.

 

36. Installeer een rookmelder in uw appartement.

 

37. Ledig geen asbakken etc. in de afvalbakken.

 

38. Laat geen ingeschakelde fritespan onbeheerd achter.

 

39. Zorg bij het verlaten van het appartement dat het gasfornuis uit is.

 

40. Laat geen brandende kaarsen achter in het appartement.

 

41. Het is verboden op balkons een barbecue te gebruiken. Dit is zeer gevaarlijk!!

 

42. Gooi geen brandende sigaretten as andere voorwerpen via balkon of ramen naar beneden.

 

43. Laat onderhoud van de C.V. Ketel over aan de betreffende technische bedrijven die aangesteld zijn door het Bestuur (dit is in de servicekosten inbegrepen).

 

44. Gebruik voor schilderwerk verf op waterbasis en niet synthetisch (mag ook niet meer i.v.m. richtlijn overheid).

 

45.  Laat vluchtgangen en trappenhuizen vrij van voorwerpen die de vluchtroute kunnen blokkeren en blokkeer ook geen vluchtdeuren (ook niet de e.v. vluchtdeur in uw slaapkamer).

 

46. Controleer zelf regelmatig de noodverlichting. Waarschuw onmiddellijk de huismeesters indien deze niet naar behoren werkt.

 

47. Loop de vluchtweg regelmatig af naar beneden en van de garage naar boven voor controle.

 

48. Gebruik in uw garage geen brandgevaarlijke stoffen of gassen bij het uitoefenen van uw hobby’s of schoonmaakwerkzaamheden.

 

49. Laat in de parkeergarage de motor van uw auto niet onnodig draaien.

 

50. Het is ten strengste verboden auto’s met L.P.G installatie de parkeergarage in te rijden.               

 

 

Terug naar boven